พญ. วราภรณ์ เลียวนรเศรษฐ

พญ. วราภรณ์ เลียวนรเศรษฐ

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
044 263 777
ว.แพทย์
20828
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    สาขาอายุรศาสตร์
    อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
ตารางเข้าตรวจ
กรุณานัดหมายล่วงหน้า