สมัครงาน

โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล พร้อมที่จะร่วมสร้างธุรกิจโรงพยาบาลที่มีคุณภาพและศักยภาพ และเรามีแผนขยายธุรกิจ พร้อมวางแผนสร้างงานเพิ่มอย่างไม่หยุดพัฒนา จึงต้องการผู้ร่วมอุดมการณ์ในการมอบสุขภาพที่ดีให้กับทุกคน ทุกตำแหน่งงานมาพร้อมกับโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ สวัสดิการ โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย ที่พร้อมมอบให้พนักงานทุกคน

career

สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

 • คุณอุไรวรรณ โกษา แผนกทรัพยากรบุคคล
 • เบอร์โทรศัพท์ 044 263 777
 • หรือสามารถส่งประวัติพร้อมเอกสารการสมัครได้ที่
  อีเมล: recruitment@ratchasima-hospital.com

เภสัชกร

รายละเอียดงาน

 • บริหารงานเกี่ยวกับการใช้ยาในทางคลินิก
 • จัดเตรียมยาตามใบสั่งแพทย์
 • ทบทวนการใช้ยาอย่างละเอียดถี่ถ้วน
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ป่วยถึงการใช้ยาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • การปฏิบัติในการใช้ยา
 • กำกับดูแลการจัดการด้านยา
 • ตรวจสอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจ่ายยา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพด้านเภสัชกรรม
 • ประสบการณ์โดยตรง 2 ปี ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบสูง รักงานบริการ 
 • มีสุขภาพกายและจิตดีไม่พิการ ไม่ตาบอดสี
 • ปฏิบัติงานแบบหมุนเวียนวันหยุดได้

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาประจำตัวบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 • สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน
 • หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร

สาขาที่เปิดรับ

 • โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล จ.นครราชสีมา

พยาบาล

รายละเอียดงาน

 • ประเมินผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ
 • การจัดการอาการรบกวนต่างๆ, กระบวนการพยาบาลและนำไปใช้
 • การดูแลความปลอดภัย
 • การป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างรักษาพยาบาล
 • การให้การดูแลต่อเนื่อง
 • การสนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการและครอบครัว
 • การสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ป่วย/ผู้ใช่บริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุไม่เกิน 18 - 35 ปี  
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ประสบการณ์หอผู้ป่วยใน โดยตรง 2 ปี ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาประจำตัวบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 • สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน
 • หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร

สาขาที่เปิดรับ

 • โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล จ.นครราชสีมา

หัวหน้าช่าง

รายละเอียดงาน

 • ดูแลการปฏิบัติงานของช่างประจำให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • จัดให้มีการซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ และวางแผนงาน
 • ประสานงานกับผู้รับเหมาและแผนกภายใน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุไม่เกิน 55 ปี  
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์โดยตรง 2 ปี ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีการวางแผนงานควบคุมซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และซ่อมบำรุงเครื่อง เป็นไปตามแผนที่กำหนด และนโยบายของบริษัท
 • ปฏิบัติงานแบบหมุนเวียนวันหยุดได้ และสามารถประสานงานได้บริหารจัดการได้

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาประจำตัวบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 • สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน
 • หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร

สาขาที่เปิดรับ

 • โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล จ.นครราชสีมา