ประกัน

เรามีความมุ่งมั่นในการให้บริการทางการแพทย์ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ จึงได้ให้บริการร่วมกับบริษัทประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุชั้นนำของประเทศ ที่สามารถคุ้มครองและดูแลรักษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยได้นำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้รวดเร็วมากขึ้น ทำให้สามารถเข้ารักษาพยาบาลด้วยสิทธิประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุที่ตนเองมี

ขั้นตอนที่

1
สำหรับผู้ที่มีประกันสุขภาพภาคเอกชนทั้งชาวไทยและต่างชาติ จะได้รับความคุ้มครองในการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล โดยเราให้บริการร่วมกับบริษัทประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเพื่อการบริการที่รวดเร็วและทันสมัยโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาล ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้งกรุณาสอบถามรายชื่อบริษัทประกันก่อน ได้ที่

โทรศัพท์

ขั้นตอนที่

2
เมื่อตรวจสอบรายชื่อบริษัทประกันเรียบร้อย จะมีขั้นตอนในการรับบริการโดยใช้สิทธิ์ประกัน ดังนี้

1. ในกรณีทั่วไปและฉุกเฉิน กรุณาเตรียมแสดงบัตรเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ ดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
  • บัตรที่ทางราชการออกให้ หรือ
  • บัตรประกัน หรือเลขกรมธรรม์

2. บริการผู้ป่วยนอก

  • ผู้ป่วยลงนามในเอกสารใบยินยอมก่อนเข้ารับบริการที่เวชระเบียน
  • กรณีมีส่วนเกินผู้ป่วยจะต้องทำการชำระค่าบริการเอง

3. บริการผู้ป่วยใน

  • ติดต่อโรงพยาบาลเพื่อทำนัด ให้ข้อมูลรายละเอียดในการติดต่อ (ในกรณีที่มีการนัดหมายล่วงหน้า)
  • เจ้าหน้าที่ประสานงานบริษัทประกันเพื่อตรวจสอบสิทธิ์การเคลมประกัน (หลังการ Admit ภายใน 24 ชั่วโมง)
  • หากมีส่วนเกินจากประกันผู้ป่วยจะต้องทำการชำระค่าบริการเอง
  • เงื่อนไขเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน

ขั้นตอนที่

3
กรณีสอบถามสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขความคุ้มครอง ได้ที่

ที่ตั้ง

Insurance Customer Service Center (ICS)
*หมายเหตุ: กรณีใช้สิทธิ์อื่น ๆ โปรดติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับบริการ