นพ. ธีรยุทธ มณีศรี

นพ. ธีรยุทธ มณีศรี

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
044 263 777
ว.แพทย์
49817
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป

ตารางเข้าตรวจ
กรุณานัดหมายล่วงหน้า