นพ. นพพงษ์ ไตรบัญญัติกุล

นพ. นพพงษ์ ไตรบัญญัติกุล

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
044 263 777
ว.แพทย์
54410
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขากุมารเวชศาสตร์

ตารางเข้าตรวจ
กรุณานัดหมายล่วงหน้า