นพ. จุมภฎพงษ์ วงษ์เอก

นพ. จุมภฎพงษ์ วงษ์เอก

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
044 263 777-84 ต่อ 102 หรือ 062 201 5607
ว.แพทย์
37076
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    • สาขา ออร์โธปิดิกส์
ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์และวันศุกร์ของเดือน เวลา 9.00 - 12.00 น.