นพ. จุมภฎพงษ์ วงษ์เอก

นพ. จุมภฎพงษ์ วงษ์เอก

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
044 263 777
ว.แพทย์
37076
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    สาขาออร์โธปิดิกส์
ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์, วันศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น.