นพ. จิธายุทธ เสือจุ้ย

นพ. จิธายุทธ เสือจุ้ย

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
044 263 777
ว.แพทย์
33754
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    สาขาออร์โธปิดิกส์
ตารางเข้าตรวจ
กรุณานัดหมายล่วงหน้า