นพ. ธีรยุทธ คงสินธุ์

นพ. ธีรยุทธ คงสินธุ์

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
044 263 777
ว.แพทย์
46631
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
    สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน
    แขนงอาชีวเวชศาสตร์

ตารางเข้าตรวจ
กรุณานัดหมายล่วงหน้า