นพ. กษมา เมืองยศ

นพ. กษมา เมืองยศ

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
044 263 777
ว.แพทย์
66212
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป
ตารางเข้าตรวจ
กรุณานัดหมายล่วงหน้า