พญ. ธิติญา ลาภจิตร

พญ. ธิติญา ลาภจิตร

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
044 263 777
ว.แพทย์
58582
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ตารางเข้าตรวจ
กรุณานัดหมายล่วงหน้า