พญ. ฐิติชญา อัครปรีดี

พญ. ฐิติชญา อัครปรีดี

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
044 263 777
ว.แพทย์
67737
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป

ตารางเข้าตรวจ
กรุณานัดหมายล่วงหน้า