นพ. สาธิต บัวคล้าย

นพ. สาธิต บัวคล้าย

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
044 263 777
ว.แพทย์
25079
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
    สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
    สาขาศัลยศาสตร์
    สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์

ตารางเข้าตรวจ
วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.