นพ. สาธิต บัวคล้าย

นพ. สาธิต บัวคล้าย

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
044 263 777-84 ต่อ 102 หรือ 062 201 5607
ว.แพทย์
25079
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    • สาขา เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน,
    • สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว,
    • สาขา ศัลยศาสตร์,
    • สาขา เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์

ตารางเข้าตรวจ
วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 12.00 น.