นพ. พงปพันธ์ นามวิชัยศิริกุล

นพ. พงปพันธ์ นามวิชัยศิริกุล

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
044 263 777
ว.แพทย์
18639
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    สาขาประสาทศัลยศาสตร์
    สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
ตารางเข้าตรวจ
วันพุธ, วันพฤหัสบดี เวลา 16.00 - 18.00 น.