นพ. อนุชิต นิยมปัทมะ

นพ. อนุชิต นิยมปัทมะ

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
044 263 777-84 ต่อ 102 หรือ 062 201 5607
ว.แพทย์
29146
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    • สาขา อายุรศาสตร์
    • สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
    • สาขา เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
    • อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ 
ตารางเข้าตรวจ
วันพุธที่ 2, 16 และ 30 เวลา 17.00 - 20.00 น.