นพ. อนุชิต นิยมปัทมะ

นพ. อนุชิต นิยมปัทมะ

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
044 263 777
ว.แพทย์
29146
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    สาขาอายุรศาสตร์
    สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
    สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
    อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ
ตารางเข้าตรวจ
กรุณานัดหมายล่วงหน้า