นพ. ถิรายุสฌ์ วีระเสถียร

นพ. ถิรายุสฌ์ วีระเสถียร

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เบอร์แผนก
044 263 777
ว.แพทย์
54005
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาศัลยศาสตร์

ตารางเข้าตรวจ
กรุณานัดหมายล่วงหน้า