นพ. ณัฐพงศ์ วิริยะกุลนันท์

นพ. ณัฐพงศ์ วิริยะกุลนันท์

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เบอร์แผนก
044 263 777
ว.แพทย์
42323
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาศัลยศาสตร์
    อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต

ตารางเข้าตรวจ
กรุณานัดหมายล่วงหน้า