พญ. มานิตา ติระตระกูลวิชยา

พญ. มานิตา ติระตระกูลวิชยา

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เบอร์แผนก
044 263 777
ว.แพทย์
32453
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    สาขาออร์โธปิดิกส์
ตารางเข้าตรวจ
กรุณานัดหมายล่วงหน้า