พญ. มานิตา ติระตระกูลวิชยา

พญ. มานิตา ติระตระกูลวิชยา

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
044 263 777-84 ต่อ 102 หรือ 062 201 5607
ว.แพทย์
32453
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    • ความชำนาญพิเศษศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์ สาขา ออร์โธปิดิกส์
ตารางเข้าตรวจ
Consult สัปดาห์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน