นพ. บดินทร์ รัตนประสบ

นพ. บดินทร์ รัตนประสบ

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เบอร์แผนก
044 263 777
ว.แพทย์
38762
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    สาขาศัลยศาสตร์
ตารางเข้าตรวจ
กรุณานัดหมายล่วงหน้า