เกี่ยวกับโรงพยาบาล

มาตรฐานการรับรอง

โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล ขอมอบความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ด้วยมาตรฐานการรับรองคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพและทางการแพทย์ที่ครอบคลุมครบองค์รวม ให้ผู้ใช้บริการสามารถมอบความไว้วางใจต่อบริการที่ได้รับและเกิดความพึงพอใจสูงสุด

standard_1
ไม่ว่าจะเป็นการรับรองเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม ที่บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดราคาและค่าบริการที่โปร่งใส เป็นมิตร สามารถตรวจสอบได้ และได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) รวมถึงได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2564 สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
  • ปี พ.ศ. 2552 ได้การรับรองมาตรฐาน (HA) ขั้นที่ 1
  • ปี พ.ศ. 2553 ได้การรับรองมาตรฐาน (HA) ขั้นที่ 2
  • ปี พ.ศ. 2561 ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ (LA)
  • ปี พ.ศ. 2561 ธำรงการรับรองมาตรฐาน (HA) ขั้นที่ 2 จนถึงปัจจุบัน
ซึ่งมาตรฐานที่ได้รับการรับรองทั้งหมดนี้ เป็นเครื่องหมายการันตีถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจในประสิทธิภาพการดูแลรักษา การส่งเสริม ฟื้นฟู และป้องกันโรคในทุกแผนกที่โรงพยาบาลเปิดให้บริการ
standard_2
standard_3
standard_3
โดยเรามีกระบวนการและขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ ยึดหลักการทำงานตามแนวทางการพัฒนาสู่การรับรองมาตรฐาน (HA) ขั้นที่ 2 อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญ
สำหรับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย อีกทั้ง เรายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างชุมชนสุขภาพดีให้กับพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างยั่งยืน