เกี่ยวกับโรงพยาบาล

แนวทางดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
ราชสีมา ฮอสพิทอล
เป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน ผู้รับบริการไว้วางใจ
วิสัยทัศน์
ราชสีมา ฮอสพิทอล
เป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน ผู้รับบริการไว้วางใจ
วิสัยทัศน์
ราชสีมา ฮอสพิทอล
เป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน ผู้รับบริการไว้วางใจ

พันธกิจ

mission-01
01
มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์
ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้รับบริการ
mission-02
02
มุ่งเน้นพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อความพึงพอใจสูงสุด
ของผู้รับบริการ
mission-03
03
มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และการทำงานเป็นทีม

ค่านิยมขององค์กร

C

Customer Focus

ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

A

Adaptability & Safety

เรียนรู้ ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย

R

Result – Oriented

บรรลุเป้าหมาย

E

Excellent Teamwork

ทำงานเป็นทีม

ปรัชญา

ดูแลใกล้ชิด
เป็นมิตรด้านราคา

วัฒนธรรมองค์กร

ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
ทำงานเป็นทีม