รถล้มเอง เคลม พ.ร.บ. ได้หรือไม่

ข่าวสารโรงพยาบาล

13 ธ.ค. 2565
ครั้ง

รถล้มเอง เคลม พ.ร.บ. ได้หรือไม่
      อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะมีเรื่องราวต่าง ๆ ตามมา เช่น การได้รับบาดเจ็บต่อร่างกาย ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน เป็นต้น จนเกิดเป็นคำถามว่า #กรณีรถล้มเอง สามารถเบิก พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ได้หรือไม่ ?

      พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ มีเพื่อคุ้มครองและเป็นหลักประกันให้กับผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนว่า จะ #ได้รับเงินชดเชยเบื้องต้น แม้กระทั่งในกรณีรถล้มเอง  รถชนสิ่งกีดขวาง หรือสุนัขตัดหน้ารถแล้วเสียหลัก จนได้รับบาดเจ็บและอาจถึงขั้นเสียชีวิต แต่มีข้อแม้ว่า  รถจักรยานยนต์คันที่เกิดอุบัติเหตุจะต้องมี พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็น พ.ร.บ. ที่ยังไม่หมดอายุ

2.png

วงเงิน การจ่ายค่าชดเชยของเหตุการณ์รถล้มเอง หรือรถล้มแบบไม่มีคู่กรณี

กรณีบาดเจ็บ 

      สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล (จ่ายตามจริง) วงเงินชดเชยสูงสุดคนละไม่เกิน 30,000 บาท

กรณีเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ

     วงเงินชดเชยสูงสุดได้คนละ 35,000 บาท หากได้รับความเสียหายทั้ง 2 กรณี (บาดเจ็บ และเสียชีวิต / ทุพพลภาพถาวร / สูญเสียอวัยวะ) สามารถเบิกรวมกันไม่เกินคนละ 65,000 บาท

3.png

เอกสารที่ต้องเตรียม

    กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล

      1.สำเนาบัตรประชาชน 
      2.ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลตัวจริง

    กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร

      1.สำเนาบัตรประชาชน

      2.ใบรับรองแพทย์

      3.หนังสือรับรองคนพิการ

      4. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน

    กรณีเสียชีวิต

      1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิต

      2.ใบมรณบัตร

      3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาทโดยธรรม

      4.สำเนาทะเบียนบ้านของทายาทโดยธรรม

      5.สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน

4.png

1.png
ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png