นพ. วิศาล ชาญพานิช

นพ. วิศาล ชาญพานิช

แผนกสูตินรีเวช

เบอร์แผนก
044 263 777
ว.แพทย์
14072
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ตารางเข้าตรวจ
กรุณานัดหมายล่วงหน้า