พญ. เกศสุดา กล้าหาญ

พญ. เกศสุดา กล้าหาญ

แผนกสูตินรีเวช

เบอร์แผนก
044 263 777
ว.แพทย์
46561
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ตารางเข้าตรวจ
วันพฤหัสบดี
 เวลา 15.00 - 18.00 น.