พญ. เกศสุดา กล้าหาญ

พญ. เกศสุดา กล้าหาญ

แผนกสูตินรีเวช

เบอร์แผนก
044 263 777-84 ต่อ 102 หรือ 062 201 5607
ว.แพทย์
46561
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    • สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ตารางเข้าตรวจ
วันศุกร์ เวลา 17.00 - 20.00 น.