พ.อ. ดนัยพร จันยานีทะ

พ.อ. ดนัยพร จันยานีทะ

แผนกจักษุ

เบอร์แผนก
044 263 777
ว.แพทย์
7005
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    สาขาจักษุวิทยา
ตารางเข้าตรวจ
วันอังคาร - วันพฤหัสบดี เวลา 8.00 - 16.00 น.