วัคซีนทางเลือก Moderna

ข่าวสารทั่วไป

29 ก.ย. 2564
ครั้ง

รายละเอียดการจองฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna :

 1. ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยา และมีความกังวลควรปรึกษาแพทย์
 2. สำหรับผู้ยังไม่เคยฉีดวัคซีนโควิดชนิดใดๆ มาก่อน
 • ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์

การจัดสรรวัคซีน :
      เนื่องจากโรงพยาบาลไม่ได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง จึงอาจเกิดเหตุการณ์จำนวนวัคซีนที่ได้รับมาไม่เพียงพอ ต่อจำนวนสั่งจอง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรวัคซีน ให้ผู้ชำระเงินมัดจำเต็มจำนวนก่อนเท่านั้น


การคืนเงิน :

 1. กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตามที่ได้ทำการจองไว้ ท่านสามารถเลือกดำเนินการได้ดังต่อไปนี้
 • ขอรับเงินมัดจำคืน ตามจำนวนที่ได้ชำระเข้ามา โรงพยาบาลจะทำการคืนเงินให้กับผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับทราบผลการจัดสรรและได้รับรายละเอียดการโอนเงินจากผู้จอง
 • แจ้งความประสงค์รอรับวัคซีนใน lot ต่อไป
 1. กรณีที่ท่านทำการจองและชำระเงินค่ามัดจำมาแล้ว แต่ท่านแจ้งยกเลิก หรือ แจ้งไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม (ที่ไม่ใช่เหตุผลข้อที่ 1) โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี

      ทั้งนี้ ท่านสามารถโอนสิทธิ์วัคซีนให้ผู้อื่นได้โดยแจ้งโรงพยาบาลให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย โดยห้ามหาผลประโยชน์ทางการค้าเด็ดขาด


การนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน :
      หลังจากได้รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรแล้ว ทางโรงพยาบาลจะมีการแจ้งช่วงเวลาให้ผู้รับการจัดสรรทราบและกำหนดวัน เวลานัดหมายการฉีดวัคซีนในระบบ Online โดยสามารถเปลี่ยนแปลงวัน เวลานัดหมายการฉีดวัคซีนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ หากผู้รับการจัดสรรไม่มาตามเวลาที่นัดหมายการฉีดวัคซีนและไม่ติดต่อทางโรงพยาบาลภายใน 7 วัน ทางโรงพยาบาลจะขอสงวนสิทธิในการริบเงินมัดจำทั้งหมด


ค่ามัดจำการจองวัคซีนทางเลือก Moderna :

 • ราคาวัคซีนทางเลือก Moderna จำนวน 1,700 บาท / 1 เข็ม
 • ผู้ทำการจองวัคซีนทางเลือก Moderna จะต้องชำระค่ามัดจำเต็มจำนวน
 • เมื่อมีการชำระเงินค่ามัดจำการจองวัคซีนแล้ว ผู้ทำการจองจะต้องแจ้งข้อมูลการโอนเงินพร้อมหลักฐานการโอนเงิน ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันที่จอง
 • วัคซีนคาดว่าจะนำเข้ามาถึงประเทศไทย เดือน มกราคม 2565 - มิถุนายน 2565

เงื่อนไขอื่น ๆ :

 1. ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ และค่าบริการ รพ. ในวันฉีดวัคซีนเท่านั้น
 2. ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์และค่าบริการอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการฉีดวัคซีน เช่น ตรวจสุขภาพ หรือพบแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยอื่น ๆ
 3. โรงพยาบาลสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

      ข้อมูล ณ 10 กันยายน 2564


ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png