รายละเอียดทั่วไป
โปรแกรมและแพ็กเกจ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

      เนื่องจากในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีในด้านการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการจัดเก็บ การรวบรวม การวิเคราะห์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งทางโรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาใช้บริการบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล จึงได้มีการจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นเพื่อให้การจัดเก็บ รวมรวม และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ของโรงพยาบาลเป็นไปอย่างปลอดภัยและเป็นส่วนตัวภายใต้กฎเกณฑ์ซึ่งสอดคล้องกับ “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”

      ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ หรือแอปพลิเคชันของโรงพยาบาลทุกท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนที่จะเข้าใช้บริการ เข้าถึง ติดต่อ ให้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีปฏิสัมพันธ์อย่างหนึ่งอย่างใดกับเว็บไซต์ของโรงพยาบาล เพื่อประโยชน์แห่งการป้องกันสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเอง

      โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้สำหรับ;

 • บุคคลใด ๆ ที่ใช้บริการ เข้าถึง ติดต่อ หรือมีปฏิสัมพันธ์อย่างหนึ่งอย่างใดกับเว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ หรือแอปพลิเคชันของโรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล

1. คำนิยาม


      ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้;

      “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

      “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือที่ข้อมูลส่วนบุคคลระบุได้ว่าเป็นบุคคลนั้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งในที่นี้อาจเป็นลูกค้าหรือผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ หรือแอปพลิเคชันของโรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล

      “โรงพยาบาล” หมายความว่า โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล

      “ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า บุคคลใดซึ่งเข้าถึง ติดต่อ หรือมีปฏิสัมพันธ์อย่างหนึ่งอย่างใดกับเว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ หรือแอปพลิเคชันของโรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล

      “คุกกี้” หมายความว่า ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

      “มาตรการ” หมายความว่า มาตรการความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

2. การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล


      2.1 โรงพยาบาลจะทำการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่โรงพยาบาลได้รับไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันประกอบด้วย;

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด สถานภาพสมรส ที่อยู่ อาชีพ สถานที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) หมายเลขโทรศัพท์ บัตรเครดิต
 • ข้อมูลสิ่งที่ผู้ใช้บริการสนใจ เช่น รูปแบบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ผู้ใช้บริการสนใจ งานอดิเรก กิจกรรมโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ใช้ประจำ กีฬา หรือการท่องเที่ยวและอื่น ๆ
 • ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกผลิตภัณฑ์และการบริการ เช่น วัตถุประสงค์ ผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้เปรียบเทียบ ความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ ข้อมูลการเข้าชมผลิตภัณฑ์และการบริการ
 • ข้อมูลซึ่งระบุตำแหน่งพื้นที่ของผู้ใช้บริการขณะที่ใช้งานเว็บไซต์ กรณีที่ท่านเปิดการใช้งานระบบ GPS ให้ถือว่าท่านให้ความยินยอมกับโรงพยาบาลในการเก็บรวบรวมและประมวลผลตำแหน่งพื้นที่ของท่านขณะใช้งานดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากผู้ใช้บริการต้องการปกปิดข้อมูลนี้ ท่านสามารถติดตั้งโปรแกรมหรือปิดระบบ GPS บนโทรศัพท์มือถือของท่านได้
 • พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ โดยโรงพยาบาลมีสิทธิใช้คุกกี้ (Cookies) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น
  • หมายเลขไอพี (IP Address)
  • ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ที่ใช้ในการเข้าถึง
  • หน้าเว็บ (Web Page) ที่เข้าเยี่ยมชม
  • เวลาที่เยี่ยมชม
  • เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของบริษัท
 • พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน โดยจะมีการเก็บ Log การใช้งานของผู้ใช้บริการจากบนแอปพลิเคชันของทางโรงพยาบาล
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ซึ่งโรงพยาบาลจะขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อนจะทำการรวบรวมและจัดเก็บ

      2.2 โปรดทราบว่าการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการนั้นเป็นสิทธิโดยเสรีตามความสมัครใจของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการเว็บไซต์แทนหรือในนามของบุคคลอื่น และมิได้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเองท่านอาจจะต้องขอความยินยอมจากผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทุกครั้งก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่โรงพยาบาล


      2.3 โรงพยาบาลจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น หรือเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ โรงพยาบาลอาจเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการโดยแปลงเป็นข้อมูลไม่ระบุตัวตนกรณีที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือโฆษณาอื่นที่ไม่ใช่ของโรงพยาบาล นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามที่เว็บไซต์นั้น ๆ กำหนด โดยโรงพยาบาลจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด


      2.4 วิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น

 • ผ่านช่องทางของโรงพยาบาล เช่น ทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร ด้วยวาจาตามสถานการณ์ หรือ
 • ผ่านช่องทางของคู่ค้าหรือผู้ให้บริการอื่น เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, Line, Google Analytics, Google Map, Google Tag Manager และ YouTube เพื่อการสร้างข้อมูลของท่าน (Profiles) หรือตัวแทน (Agent) เป็นต้น

      2.5 เด็ก

      โรงพยาบาลไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากเด็กอายุน้อยกว่าเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด (“ข้อจำกัดด้านอายุ”) หากท่านมีอายุน้อยกว่าข้อจำกัดด้านอายุ โปรดอย่าใช้บริการของโรงพยาบาล และอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ แก่โรงพยาบาล

      หากท่านเป็นบิดามารดาของเด็กที่มีอายุน้อยกว่าข้อจำกัดด้านอายุ และทราบว่าบุตรของท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่โรงพยาบาล โปรดติดต่อโรงพยาบาล และสามารถขอใช้สิทธิของท่านได้

      หากท่านเป็นเด็กที่มีอายุน้อยกว่าข้อจำกัดด้านอายุ และมีความจำเป็นในการรับบริการและผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาล ขอให้บิดามารดาให้ความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


      3.1 เพื่อที่จะให้โรงพยาบาลสามารถดำเนินการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ หรือแอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและแม่นยำกับผู้ใช้บริการทุกราย ทางโรงพยาบาลจึงมีความจำเป็นจะต้องสอบถามและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ 


      3.2 เมื่อผู้ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลจะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ และจะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่ออำนวยการการให้บริการแก่ผู้รับการบริการซึ่งเป็น “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ซึ่งการให้บริการดังกล่าวอาจหมายถึงการให้บริการดังตัวอย่างต่อไปนี้;

 • มอบสิทธิในการเข้าถึงการบริการบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
 • รับรองความปลอดภัยของผู้ใช้บริการในการเข้าถึง ติดต่อหรือเข้าใช้บริการใช้บริการบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
 • ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคในการเข้าถึง ติดต่อหรือเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
 • ตอบคำถามของผู้ใช้บริการ
 • บันทึกการโต้ตอบของผู้ใช้บริการกับเว็บไซต์ของโรงพยาบาลโดยการระบุชื่อ บันทึกที่อยู่ไอพี หรือรายละเอียดการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นบางประการของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน และเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของโรงพยาบาล
 • จัดการการจองและนัดหมายกับแพทย์ของโรงพยาบาล
 • ติดต่อผู้ใช้บริการเพื่อแจ้งการอัปเดตข้อมูล การบริการ และโปรโมชั่นของโรงพยาบาล (ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผู้ใช้บริการหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น)
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และให้ข้อมูลที่จำเป็นในการช่วยเหลือการทำงานของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อพิพาทที่ผู้ใช้บริการหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีต่อโรงพยาบาล รวมไปถึงหน่วยงานอื่น ๆ ตามกฎหมาย
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ได้แจ้งขณะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4. การเปิดเผย และการโอนข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม


      4.1 โรงพยาบาลจะไม่ขาย หรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ หรือกระทำการอื่นใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ


      4.2 โรงพยาบาลจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปเปิดเผย โอน หรือเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือปราศจากอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็น ดังต่อไปนี้;

 • กลุ่มบริษัทในเครืออื่น ๆ ของโรงพยาบาล เนื่องจากโรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มองค์กรทางธุรกิจซึ่งมีขนาดใหญ่ และมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทย โดยที่ทุกบริษัทในกลุ่มองค์กรธุรกิจของโรงพยาบาลนี้มีการร่วมมือและแบ่งปันการบริการและระบบข้อมูลของผู้ใช้บริการบริษัทในกลุ่มเดียวกันบางส่วน รวมถึงบริการและระบบที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลจึงมีความจำเป็นจะต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วนไปยังบริษัทอื่นภายในกลุ่มองค์กรธุรกิจของโรงพยาบาล หรืออนุญาตให้บริษัทอื่นภายในกลุ่มองค์กรธุรกิจของโรงพยาบาลเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเท่าที่มีความจำเป็นอย่างเคร่งครัด
 • ผู้ให้บริการของโรงพยาบาล โรงพยาบาลอาจใช้บริษัท ตัวแทน หรือผู้รับเหมาอื่น (“ผู้ให้บริการ”) เพื่อให้บริการในนามของโรงพยาบาลหรือเพื่อช่วยสนับสนุนและช่วยเหลือโรงพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ เช่น ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและไอที, ตัวแทนด้านการตลาด โฆษณา และการสื่อสาร, บริษัท ประกันภัยและผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในทำนองเดียวกัน
 • บุคคลที่สามซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งสาธารณะและความมั่นคงของประเทศ หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายอันเกิดหรืออาจเกิดแก่ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของผู้ใช้บริการหรือเพื่อปกป้องสิทธิของโรงพยาบาลเอง โรงพยาบาลอาจจะต้องเปิดเผย โอน หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์กรตุลาการ องค์กรทางปกครอง หรือหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐอื่นใดซึ่งมีอำนาจหน้าที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายหรือโดยคำสั่งของศาล 
 • บุคคลภายนอกที่เกี่ยวกับธุรกรรมของโรงพยาบาล หรือคู่ค้าของโรงพยาบาล

      4.3 ในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการนั้น โรงพยาบาลจะใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของผู้ใช้บริการได้รับการถ่ายโอน จัดเก็บ และใช้งานอย่างปลอดภัยหลังจากการถ่ายโอนตามกฎเกณฑ์ของกฎหมาย ซึ่งรวมไปถึงการใช้ระบบป้องกันที่มีความเหมาะสมและปลอดภัย

 

5. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล


      5.1 โรงพยาบาลใช้ Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงมีการเข้ารหัสข้อมูลและจัดตั้ง Firewall โดย Secured Socket Layer (SSL) เป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัส เพื่อป้องกันผู้ที่แอบดักจับข้อมูลขณะที่มีการส่งผ่านเครือข่าย Internet การเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสนี้จะทำให้ผู้ดักจับไม่สามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลได้ นอกจากนี้ เทคโนโลยีนี้ยังใช้สำหรับการยืนยันความมีอยู่จริงของเว็บไซต์อีกด้วยโรงพยาบาลจะมีการปรับปรุงและทดสอบระบบเทคโนโลยีของโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัยสูงสุดและน่าเชื่อถือ ในการนี้ โรงพยาบาลสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการรักษาความปลอดภัย หากโรงพยาบาลเห็นว่าเครื่องมือดังกล่าวมีมาตรฐานสูงขึ้นและสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ดีมากยิ่งขึ้น


      5.2 กรณีโรงพยาบาลทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอกในการพัฒนาและดูแลรักษาระบบ และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของโรงพยาบาล บุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้โรงพยาบาล หรือดำเนินการในนามของโรงพยาบาล จะต้องตกลงรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเช่นกัน

 

6. สิทธิของผู้ใช้บริการในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล


      6.1 สิทธิในการที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล โดยในการดำเนินการดังกล่าวโรงพยาบาลอาจส่งมอบสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบไฟล์อิเล็คทรอนิกส์เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และในกรณีที่มีการร้องขอสำเนาหลายชุด โรงพยาบาลอาจเรียกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม


      6.2 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อที่จะแก้ไขให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้แก่โรงพยาบาลได้รับการอัปเดตมีความเป็นปัจจุบัน และสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่มีข้อผิดพลาดให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ได้


      6.3 สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเคยได้ให้ไว้กับทางโรงพยาบาลในการดำเนินการสำหรับการบริการที่ผ่านมาได้ เว้นแต่ในกรณีที่โรงพยาบาลมีความจำเป็นจะต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย


      6.4 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเคยได้ให้ความยินยอมกับทางโรงพยาบาลในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างใด ๆ ไว้แล้ว ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมนั้นได้เสมอ และตลอดเวลาโดยปราศจากค่าใช้จ่ายในการเพิกถอน อย่างไรก็ตามการถอนความยินยอมดังกล่าวนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย


      6.5 สิทธิในการจำกัดการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลหากปรากฏว่ามีเหตุอันใดที่ทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลควรเชื่อได้ว่าการประมวลผลของโรงพยาบาลนั้นไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย หรือไม่มีความจำเป็น 


      6.6 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายต่อโรงพยาบาล เว้นแต่โรงพยาบาลจะมีเหตุอันชอบธรรมตามกฎหมายเพื่อการจัดตั้ง การดำเนินการ หรือการป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย


      6.7 หากท่านเห็นว่า หรือมีพฤติการณ์ปรากฏแก่ท่านว่าโรงพยาบาลละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้


      6.8 ท่านสามารถดำเนินการตามสิทธิข้างต้นโดยแจ้งทาง อีเมล : info@ratchasima-hospital.com หรือ โทรศัพท์ : 044 263 777 โดยโรงพยาบาลจะทำการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำขอของท่าน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โรงพยาบาลได้รับคำขอดังกล่าว

 

7. ข้อยกเว้นการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล


      กรณีดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 


      7.1 ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วตั้งแต่เวลาท่านได้เปิดเผยข้อมูลให้โรงพยาบาล หรือถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยมิใช่ความผิดของโรงพยาบาล


      7.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับความยินยอมจากท่านไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการอนุญาตโดยวิธีการอื่นใด


      7.3 การเปิดเผยข้อมูลตามความจำเป็น เนื่องจากกระทำตามกฎหมาย คำสั่ง กฎข้อบังคับ คำสั่งศาล หน่วยงานของรัฐ หรือตามความจำเป็นอื่นใด

 

8. การปรับปรุงนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลหรือการติดต่อโรงพยาบาล


      8.1 โรงพยาบาลอาจมีการปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่มีการแก้ไข โรงพยาบาลจะปรับปรุงนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทางเว็บไซต์


      8.2 ผู้ใช้บริการสามารถแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ “ติดต่อเรา” ทั้งนี้ ผู้ใช้งานตกลงให้ดุลยพินิจของบริษัทถือเป็นที่สุด

 


ข้อตกลงและเงื่อนไข


      เว็บไซต์ของโรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล (“โรงพยาบาล”) นี้จัดทำขึ้นและดำเนินการโดย บริษัท โคราชเมดิคัลกรุ๊ป จำกัด (“โคราชเมดิคัลกรุ๊ป”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศไทย เมื่อผู้ใช้บริการเว็บไซต์นี้กด “ตกลง” ผู้ใช้บริการจะต้องถูกผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้ ดังนั้นขอให้ท่านโปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังก่อนทำธุรกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ และเพื่อจุดประสงค์ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้คำว่า “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นและดำเนินการโดยโรงพยาบาลซึ่งอาจจะมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ ของเครือข่ายของโรงพยาบาลและเว็บไซต์อื่น ๆ ของบุคคลภายนอก 

      กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้โดยละเอียดถี่ถ้วน ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ ท่านต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์

 

1. ข้อจำกัดสิทธิในการใช้บริการ


      1.1 ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้เท่านั้น และอาจใช้ในกรณีอื่นใดได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดเหล่านี้เท่านั้น


      1.2 การใช้บริการของผู้ใช้บริการไม่ได้ทำให้ท่านเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในบริการหรือเนื้อหาอื่นใดที่ท่านอาจเข้าถึงได้ซึ่งเป็นของโรงพยาบาล นอกจากนี้ท่านไม่สามารถใช้โลโก้ เครื่องหมายการค้า ตราสินค้า หรือเนื้อหาอื่นใดที่อาจใช้หรือจัดให้อยู่ในบริการของโรงพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้ง


      1.3 โปรดทราบว่าโรงพยาบาลอาจดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือหยุดการให้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลา โดยตั้งเป้าหมายที่จะแจ้งให้ทราบมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ตามที่เห็นสมควรตามดุลยพินิจของเรา


      1.4 ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิคัดลอก แก้ไข แจกจ่าย ขาย แปล ดัดแปลง แยกส่วน วิศกรรมย้อนกลับ ดึงซอร์สโค้ด (Source Code) จาก ให้เช่า อนุญาต หรือโอนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม สื่อสาร ดำเนินการ จัดการ ทำซ้ำหรือผลิตซ้ำ สร้างงานลอกเลียนแบบจากหรือตาม เผยแพร่ซ้ำ อัปโหลด โพสต์ ส่งแสดงต่อสาธารณะ ใส่กรอบ เชื่อมโยง แจกจ่าย หรือใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของบริการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นของโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็น ซอร์สโค้ด ซอฟต์แวร์ เนื้อหา สภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายหรือนอกเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สื่อใด ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นของโรงพยาบาล หากฝ่าฝืนกรณีดังกล่าวข้างต้นจะถือว่าเป็นการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งสิ้นซึ่งถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของโรงพยาบาล และ/หรือ ผู้อนุญาตและผู้ให้บริการเนื้อหา อันมีลักษณะเข้าข่ายเป็นการละเมิดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์อาจมีโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาอย่างรุนแรง


      1.5 ในการใช้บริการของเว็บไซต์นี้;

 • ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นมนุษย์ซึ่งมีตัวตนจริงและสามารถระบุตัวตนได้ “บอท” หรือการลงทะเบียนเข้าใช้งานด้วยวิธีการอัตโนมัติอื่นใดจะไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้
 • ผู้ใช้บริการจะต้องระบุชื่อนามสกุลตามกฎหมาย ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องและสามารถใช้งานได้ รวมไปถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เว็บไซต์ร้องขอเพื่อให้ขั้นตอนการสมัครเสร็จสมบูรณ์
 • ผู้ใช้บริการจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปหรือบรรลุนิติภาวะภายใต้กฎหมายที่บังคับเพื่อเข้าใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อเข้าใช้บริการ
 • บัญชีหนึ่งจะสามารถเข้าสู่ระบบได้เพียงคนเดียวต่อการเข้าสู่ระบบหนึ่งครั้งเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่อนุญาตให้คนหลายคนเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีเดียวพร้อมกันในเวลาเดียวกัน
 • ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีและรหัสผ่านของท่านเอง โรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบอย่างใด ๆ ต่อความสูญหายหรือเสียหายอันเกิดจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันด้านความปลอดภัยนี้
 • ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์และกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้การเข้าสู่ระบบบัญชีของท่านเอง
 • ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิในการใช้บริการซึ่งมีวัตถุประสงค์ในทางผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตในการใช้บริการ และต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดกฎหมายภายใต้เขตอำนาจศาลของท่านรวมไปถึงกฎหมายอันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าด้วย

2 เกี่ยวกับข้อมูลในเว็บไซต์


      โรงพยาบาลพยายามที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลให้ล่าสุด ถูกต้องอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลไม่รับประกัน หรือรับรองความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไม่ยอมรับ หรือรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ หรือการละเลยเนื้อหาในเว็บไซต์นี้

 

3. การจัดส่งข้อมูลในเว็บไซต์


      3.1 ข้อมูลทุกชนิดที่ท่านจัดส่งให้โรงพยาบาลถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ และไม่เป็นกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด ทุกสิ่งที่ท่านได้จัดส่งเผยแพร่ หรือโพสต์ประกาศ โรงพยาบาลหรือบริษัทในเครือสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น


      3.2 ผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับว่าข้อมูลที่ท่านได้โพสต์ลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิ์จากบุคคลที่สามรวมถึงลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความเป็นส่วนตัว หรือสินทรัพย์ที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลอื่น ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องใด ๆ กับโรงพยาบาลทั้งสิ้น


      3.3 เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องยินยอมให้ และ/หรือ โรงพยาบาลรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านและการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน หรือโรงพยาบาลมีสิทธิในการใช้ข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของโรงพยาบาล

 

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ


      4.1 เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ การเชื่อมต่อนี้เพื่อช่วยให้ท่านค้นหาเว็บไซต์ บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย 


      4.2 โปรดทราบว่าโรงพยาบาลไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับรองยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือการเชื่อมต่อใด ๆ ที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก การตัดสินใจว่าบริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่านหรือไม่นั้น เป็นความรับผิดชอบของท่านเอง 


      4.3 โรงพยาบาลไม่สามารถควบคุมและจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นใด ๆทั้งสิ้น และโรงพยาบาลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดถึงการรับประกันใด ๆ หรือต้องรับภาระค่าเสียหายที่เกี่ยวพันกับเจ้าของ หรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ใด ๆ (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากข้ออ้างใด ๆ ก็ตามที่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น)


      4.4 โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ใส่ลิงก์ที่ไม่ได้รับอนุญาตในเว็บไซต์นี้

 

5. การปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อจำกัดความรับผิดชอบ


      5.1 ผู้ใช้บริการต้องยอมรับว่า เมื่อท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้แล้ว ท่านยอมรับความเสี่ยง และต้องรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการเข้าใช้งานของท่านเอง โรงพยาบาล, โคราชเมดิคัลกรุ๊ป, กรรมการของบริษัท รวมถึงพนักงานหรือตัวแทนอื่น ๆ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ, ความสูญเสีย, ค่าใช้จ่าย, การเรียกร้องหรือความต้องการใด ๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม, การชดเชยหรือผลเสียหายที่เกิดขึ้น, ความเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน หรือข้อมูลเนื้อหา, ส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่บนเว็บไซต์นี้ หลักเกณฑ์เหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย 


      5.2 ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย หากเกิดข้อพิพาทใด ๆ ในทางกฎหมาย ข้อพิพาทเหล่านั้นจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการพิจารณาของศาลยุติธรรมของประเทศไทย

 

6. เบ็ดเตล็ด


      ในกรณีที่เกิดความล้มเหลวในการบังคับใช้สิทธิหรือข้อกำหนดใด ๆ ของโรงพยาบาล ไม่ถือเป็นการสละสิทธิในการบังคับใช้สิทธิหรือข้อกำหนดเหล่านั้น หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ถูกตัดสินโดยองค์การตุลาการ องค์กรทางปกครองหรือองค์กรอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายว่าเป็นบทบัญญัติที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ บทบัญญัติอื่น ๆ ที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเท่าที่ถูกต้องและสามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

 

7. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข


      การดำเนินของธุรกิจของโรงพยาบาลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมและนโยบายของรัฐ ดังนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (Terms and Conditions) รวมถึงหลักเกณฑ์ในการลงโฆษณาของโรงพยาบาล อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเป็นครั้งคราว โรงพยาบาลแนะนำให้ท่านตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มข้อกำหนดใด ๆ ที่เกี่ยวกับโรงพยาบาล

 


นโยบายคุกกี้


      โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล (“โรงพยาบาล”) ได้จัดทำนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ขึ้นสำหรับบุคคลใดก็ตามที่เข้ามาใช้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ของโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ อีเมล และแอปพลิเคชันก็ตาม (“ผู้ใช้บริการ”) 

      สำหรับความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถตรวจสอบได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวของโรงพยาบาล

 

1. นิยามของคุกกี้และลักษณะของการทำงาน


      1.1 โดยในนโยบายนี้ คำว่า “คุกกี้” หมายความว่า ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 


      1.2 คุกกี้มีลักษณะเป็นไฟล์ขนาดเล็กที่ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เพื่อทำการจัดเก็บเอาไว้ในทุก ๆ ครั้งที่ผู้ใช้บริการได้เข้ามาใช้บริการผ่านอุปกรณ์ดังกล่าว ทำให้ในการเข้าใช้บริการครั้งต่อ ๆ ไป คุกกี้จะทำการจดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการได้และอำนวยการให้บริการที่รวดเร็ว ราบรื่น ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด เช่น การจดจำการตั้งค่าภาษา การนำทางผู้ใช้บริการไปยังหน้าต่าง ๆ การยืนยันตัวผู้ใช้บริการ และการดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยที่จำเป็น


      1.3 คุกกี้ที่โรงพยาบาลใช้งานจะมีทั้งหมด 2 รูปแบบ ดังนี้;

 • คุกกี้เซสชัน หมายถึงคุกกี้ที่จะคงอยู่เฉพาะในขณะเวลาที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราเท่านั้น และจะถูกลบออกไปเมื่อเมื่อท่านทำการปิดเบราว์เซอร์ (Browser) หน้าที่หลักของคุกกี้เซสชัน คือ สนับสนุนการนำทางและจดจำการตอบโต้ของผู้ใช้บริการทำให้เกิดความปลอดภัยได้
 • คุกกี้ถาวร หมายถึงคุกกี้ที่จะคงอยู่ในอุปกรณ์ของท่านแม้ว่าท่านจะทำการปิดเบราว์เซอร์แล้วก็ตาม คุกกี้นี้จะคงอยู่จนกว่าจะหมดอายุหรือท่านได้ทำการลบออกจากแคช (Cache) ของท่านไป หน้าที่หลักของคุกกี้ถาวรคือทำการจดจำสิ่งต่าง ๆ  เกี่ยวกับผู้ใช้บริการ เช่น ID, รายการที่ชื่นชอบหรือใช้บริการบ่อย ทำให้ในการเข้าใช้บริการครั้งถัดไปของผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องกรอก ID ใหม่ เป็นต้น

2. จุดประสงค์ของการใช้คุกกี้


      2.1 จดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการในการใช้บริการในเว็บไซต์ของเรา เช่น การตั้งค่าภาษา เป็นต้น


      2.2 เพิ่มประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และความรวดเร็วในการให้บริการในแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของโรงพยาบาล


      2.3 เปิดใช้งานฟังก์ชั่นหรือปลั๊กอินบางประการของโรงพยาบาลหรือของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของโรงพยาบาล


      2.4 ให้การเข้าถึงข้อมูลบางประการแก่บุคคลที่สามภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของโรงพยาบาล

 

3. รายการคุกกี้ที่ใช้งาน


      3.1 คุกกี้จำเป็น เป็นคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อใช้สำหรับการเปิดและการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของโรงพยาบาล มีหน้าที่หลักคือตอบสนองต่อการดำเนินการร้องขอการบริการของผู้ใช้บริการ เช่น การเข้าสู่ระบบ การกรอกข้อมูลหรือแบบฟอร์ม รวมไปถึงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว เป็นต้น โปรดทราบว่าหากท่านปิดการใช้งานคุกกี้จำเป็นเหล่านี้อาจจะทำให้ท่านไม่สามารถใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของโรงพยาบาลบางส่วนได้ 


      3.2 คุกกี้การใช้งาน เป็นคุกกี้ที่ใช้สำหรับสนับสนุนการทำงานของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน อีกทั้งช่วยในการปรับแต่งหน้าต่าง ๆ ให้เหมาะกับผู้ใช้บริการ เช่น การสนทนาต่าง ๆ โปรดทราบว่าหากท่านปิดการใช้งานของคุกกี้ใช้งานเหล่านี้อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของโรงพยาบาลบางส่วนได้ 


      3.3 คุกกี้ประสิทธิภาพ เป็นคุกกี้ที่ใช้สำหรับการนับจำนวนครั้งในการเข้าใช้บริการในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของโรงพยาบาล และยังบันทึกเกี่ยวกับที่มาของการเข้าใช้บริการหรือเยี่ยมชมด้วย แต่ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้รวมกันจึงทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ทั้งนี้เพื่อให้โรงพยาบาลได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความนิยมในการเข้าใช้บริการในหน้าต่าง ๆ ของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นต่อไป หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประสิทธิภาพเหล่านี้จะทำให้โรงพยาบาลไม่ทราบว่าท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราเมื่อใด


      3.4 คุกกี้โซเชียลมีเดีย เป็นคุกกี้ที่ใช้สำหรับสนับสนุนการที่ผู้ใช้บริการจะแบ่งปันเนื้อหาและข้อมูลกับผู้อื่นในเครือข่ายของท่าน คุกกี้เหล่านี้จะทำการติดตามเบราว์เซอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์อื่น ๆ และเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของท่านไว้เพื่อแสดงผลในการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ท่านเข้าชม หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้โซเชียลมีเดียเหล่านี้ ท่านจะไม่สามารถใช้งานหรือเยี่ยมชมเครื่องมือการแบ่งปันนี้ได้


      3.5 คุกกี้กำหนดเป้าหมาย เป็นคุกกี้ที่ใช้สำหรับการสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับความสนใจของผู้ใช้บริการ และทำการแสดงผลเฉพาะโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของท่านบนเว็บไซต์อื่น ๆ ตามแต่ละเบราว์เซอร์และเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการ หากท่านปิดการใช้งานของคุกกี้กำหนดเป้าหมายเหล่านี้ ท่านจะไม่เห็นโฆษณาดังกล่าว


      3.6 คุกกี้สถิติ เป็นคุกกี้ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของโรงพยาบาล โดยข้อมูลส่วนนี้ประกอบไปด้วยหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าใช้บริการหรือเยี่ยมชม ลิงค์ (Link) ถ้าท่านเลือกคลิก ระยะเวลาการเข้าชมในแต่ละหน้าของเว็บไซต์ ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลจะได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับการวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้งาน เพื่อทำให้เว็บไซต์ของโรงพยาบาลสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โปรดทราบว่าโรงพยาบาลจะไม่ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อการตลาดหรือการโฆษณา และจะไม่เปิดเผยกับบุคคลที่สามแต่อย่างใด

 

2564 บริษัท โคราชเมดิคัลกรุ๊ป จำกัด สงวนลิขสิทธิ์.

โปรแกรมและ
แพ็กเกจอื่นๆ

ดูทั้งหมด
โปรโมชั่นเสริมความงาม

แพ็กเกจเสริมความงาม

โปรโมชั่นเสริมความงาม

“ให้คุณสวย…ได้มากกว่าที่เคย”
ศัลยกรรมตกแต่งริมฝีปากบน-ล่าง

แพ็กเกจศัลยกรรมตกแต่งและความงาม

ศัลยกรรมตกแต่งริมฝีปาก บน-ล่าง

หมดปัญหาริมฝีปากหนา ทรงไม่สวยที่คอย กวนใจ กับโปรแกรมศัลยกรรมตกแต่ง ริมฝีปากบน-ล่าง ให้สวยสับ รับกับใบหน้า มุมไหน ก็มั่นใจ ไม่ต้องไปทำไกลถึงกรุงเทพ. ทำศัลยกรรมปากกับโรงพยาบาลราชสีมา ฯ ดีอย่างไร
ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจอ่านต่อ
โปรโมชั่นศัลยกรรมตกแต่งเสริมหน้าอก/ดึงหน้า/ผ่าตัดไขมันหน้าท้อง

แพ็กเกจศัลยกรรมตกแต่งและความงาม

โปรโมชั่นศัลยกรรมตกแต่งเสริมหน้าอก/ดึงหน้า/ผ่าตัดไขมันหน้าท้อง

ปรโมชั่นศัลยกรรม ราคาพิเศษ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ