โรงเรียนฝึกพนักงานนครราชสีมา
ในเครือโรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล

image-01

โรงเรียนฝึกพนักงานนครราชสีมาในเครือโรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างบุคลากรด้านบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน และได้เปิดสอนหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ/พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล (NA) ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ตามใบอนุญาตเลขที่ 1/2544 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน และสามารถผลิตบุคลากรด้านบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้หลายต่อหลายรุ่น โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระยะยาว ใช้เวลาอบรมทั้งสิ้น 6 เดือน (840 ชั่วโมง)

ดำเนินการในรูปการศึกษา Hospitality ดำเนินการสอนภาคทฤษฎีเป็นเวลา 3 เดือน และฝึกปฏิบัติอีก 3 เดือน โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงในแผนกต่าง ๆ ของทางโรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล โดยมีคณาจารย์ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ของโรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล ช่วยถ่ายทอดความรู้และแนะนำเทคนิคให้กับผู้เข้ารับการอบรมอย่างใกล้ชิด

จนถึงปัจจุบันได้ผลิตนักศึกษาออกมาสู่ตลาดการบริการด้านสุขภาพมากมาย สามารถเข้าทำงานในโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับในกลุ่มโรงพยาบาล การันตีคุณภาพได้จากผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับดีเยี่ยม ถึง 4 ปี คือ ปี พ.ศ. 2552, พ.ศ. 2555, พ.ศ. 2559 และปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2564
“เรียนสั้น จบเร็ว
มีงานรองรับทันที”

โรงเรียนฝึกพนักงานนครราชสีมา
ในเครือ
โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล เปิดสอนหลักสูตร ดังนี้

image-02

หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ/
พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล (NA)

หลักสูตรอบรมระยะยาว ระยะเวลาอบรม จำนวน 6 เดือน (840 ชั่วโมง) ดำเนินการสอนภาคทฤษฎี 3 เดือน และฝึกปฏิบัติ 3 เดือน
image-03

หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (CAREGIVER)

หลักสูตรอบรมระยะสั้น ระยะเวลาอบรม จำนวน 3 เดือน โดยจะได้รับประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ ที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นเอกสารประกอบการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ตำแหน่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์เนอร์สซิ่งโฮมได้
image-04

หลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก (NANNY)

หลักสูตรอบรมระยะสั้น ระยะเวลาอบรมจำนวน 3 เดือน ได้รับประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ ที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นเอกสารประกอบการปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานดูแลเด็กเล็ก พี่เลี้ยงเด็กในศูนย์ดูแลเด็ก หรือโรงเรียนอนุบาลได้

รูปแบบการฝึกอบรม

 • 01 อบรมภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)
  หยุดเสาร์ อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์
 • 02 อบรมภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
 • 03 อบรมออนไลน์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • 01 เพศชาย-หญิง อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 • 02 วุฒิการศึกษา ม.3, ม.6, กศน., ปวช.,
  ปวส., ปริญญาตรี
 • 03 ไม่มีโรคประจำตัว โรคติดต่อร้ายแรง
  ที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม
 • 04 มีใจรักงานบริการด้านสุขภาพ
กำหนดการเปิดอบรม ปีการศึกษา 2565
รุ่นที่ 1/65
ภาคปกติ / ออนไลน์
เปิดรับสมัครตั้งแต่
วันนี้ - 18 เมษายน 2565
เปิดเรียน 18 เมษายน 2565
จบการศึกษา 18 ตุลาคม 2565
ภาคสมทบ
เปิดรับสมัครตั้งแต่
วันนี้ - 23 เมษายน 2565
เปิดเรียน 23 เมษายน 2565
จบการศึกษา 23 มกราคม 2566
จำนวน 30 คน
กำหนดการเปิดอบรม
รุ่นที่ 2/65
ภาคปกติ / ออนไลน์
เปิดรับสมัครตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - 17 ตุลาคม 2565
เปิดเรียน 17 ตุลาคม 2565
จบการศึกษา 17 เมษายน 2566
ภาคสมทบ
เปิดรับสมัครตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - 22 ตุลาคม 2565
เปิดเรียน 22 ตุลาคม 2565
จบการศึกษา 22 มิถุนายน 2566
จำนวน 20 คน
หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถสมัครและระบุรอบเข้าเรียนล่วงหน้าได้ หรือเปลี่ยนแปลงรอบเข้าเรียนก่อนเปิดภาคเรียนได้

วันและเวลาเปิดทำการ

 • วันจันทร์ – วันศุกร์
  เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
  หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และนักขัตฤกษ์

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์
 • อีเมล
 • โซเชียลมีเดีย